skilte garanti - skiltebranchens garantiordning

VEDTÆGTER FOR SKILTEBRANCHEN I DANMARKS GARANTIORDNING

Det forpligter at være medlem af Skiltebranchen i Danmark. For at sikre kunderne vished for kvalitet og veludført arbejde, er Skiltebranchen i Danmarks medlemmer underlagt følgende garantiordning.

§ 1. FORMÅL OG MEDLEMSFORPLIGTELSER

I ønsket om at bevare og udbygge det tillidsfulde forhold mellem forbrugere og skiltevirksomhederne samt for at fremme og sikre håndværksmæssigt vel udført skiltearbejde har Skiltebranchen i Danmark etableret denne garantiordning for sine medlemmer.

Skiltebranchen i Danmarks medlemmer forpligter sig til at levere vel udført kvalitetsarbejde samt iagttage god og redelig forretningsskik.

Garantiordningen har til formål at sikre opfyldelse af garantiudvalgets kendelser, der giver forbrugeren helt eller delvis medhold i klager over arbejde udført af medlemmer af Skiltebranchen i Danmark.

Medlemmerne har pligt til at efterleve kendelser afsagt af garantiordningens ledelse samt respektere de til enhver tid gældende regler for garantiordningen.

Medlemmerne har ret til at anvende garantiordningens logo

 

§ 2. GARANTIORDNINGENS LEDELSE OG ADMINISTRATION

Garantiordningens øverste ledelse er Skiltebranchen i Danmarks bestyrelse. Bestyrelsen nedsætter et garantiudvalg.

Garantiudvalget fastsætter retningslinier for garantiordningens administration, der varetages af Skiltebranchen i Danmarks sekretariat.

I det omfang nærværende vedtægter ikke er fyldestgørende, suppleres disse med vedtægterne for Skiltebranchen i Danmark som de til enhver tid er gældende.

§ 3. MEDLEMSKAB

Medlemmer af Skiltebranchen i Danmark er automatisk medlem af garantiordningen.

Et medlem, der udtræder af Skiltebranchen i Danmark, er forpligtet til i et tidsrum af 6 måneder efter udtræden at overholde garantiordningens forpligtelser - jf. § 1 - for så vidt angår arbejder, der påbegyndes eller tages i ordre før medlemmets udtræden.

Garantiordningen er berettiget til at opkræve særskilt bidrag til denne efter de for Skiltebranchen i Danmarks kontingentindbetalinger gældende regler. Garantiudvalget afgør i samråd med Skiltebranchen i Danmarks bestyrelse, efter hvilke retningslinier bidrag, eventuelle deposita og gebyrer skal fastsættes.

§ 4. GARANTIORDNINGENS GYLDIGHEDSOMRÅDE

Garantiordningen dækker egentligt skiltearbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder.

Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 50.000,00 ekskl. moms.

Garantiordningen dækker de direkte udgifter, der er forbundet med manglens udbedring samt rengøring.

Garantiordningen dækker ikke udgifter til driftstab, indirekte omkostninger, tab for forsinkelse, dagbøder m.v.

Garantiordningen er i enhver henseende sekundær i forhold til kundens eventuelle øvrige muligheder for dækning af omkostninger gennem forsikring, sikkerhedsstillelse eller lignende.

Garantiordningen kan ikke behandle klager, der indbringes senere end 1 år efter at arbejdet er endeligt faktureret til kunden.

§ 5. INDBRINGELSE OG BEHANDLING AF KLAGE

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er private forbrugere og virksomheder, der har indgået aftale med et medlem af Skiltebranchen i Danmark om udførelse af skiltearbejde.

Før en klage forelægges garantiordningen, skal kunden uden ophør skriftligt over for skiltevirksomheden have gjort opmærksom på sin utilfredshed.

Fører dette ikke til et tilfredsstillende resultat, skal kunden uden ophør og inden 2 måneder skriftligt fremsende klagen til garantiordningen på den af garantiudvalget godkendte blanket sammen med et af garantiudvalget fastsat depositum. Depositum refunderes, såfremt kunden får helt eller delvis ret i sin klage.

Garantiudvalget drager omsorg for, at klagen vurderes af en uvildig fagligt kvalificeret skønsmand, der oplyser garantiudvalget om sin vurdering.

Garantiudvalget kan fra det indklagede medlem fordre sig meddelt alle oplysninger til belysning af kvalitet og pris af det afgivne tilbud.

Medlemmer af Skiltebranchen i Danmark er pligtige at underkaste sig garantiudvalgets afgørelser.

Garantiordningen kan fastsætte krav om, at kunden helt eller delvis deponerer betaling for det omhandlede skiltearbejde til Skiltebranchen i Danmarks garantiordning.

Såfremt garantiordningen efter udmeldelse af syns- og skønsmand vurderer, at arbejdet er korrekt udført, er garantiordningen bemyndiget til at udbetale det deponerede beløb til skiltefirmaet.

Får kunden helt eller delvis medhold i sin klage, kan deponeret beløb ikke udbetales til skiltemesteren før, der er foretaget afhjælpning.

Såfremt det er nødvendigt at lade arbejdet afhjælpe ved anden skiltemester, jf. § 6, er garantiordningen bemyndiget til at benytte det deponerede beløb helt eller delvis til at dække omkostningerne herved.

Såfremt kunden under eller efter garantiordningens behandling af klagen vælger at bringe sagen videre til civilretslig behandling, skal kunden refundere Skiltebranchen i Danmarks omkostninger ved garantiordningens behandling af klagen, herunder omkostninger til syn og skøn.

§ 6. UDBEDRING AF MANGEL

Enhver klage, som skønnes helt eller delvis berettiget, skal uophørligt resultere i, at mangelen udbedres - alt efter garantiudvalgets afgørelse.

Skiltebranchen i Danmarks medlemmer er forpligtet til straks at efterkomme en kendelse afsagt af garantiordningen.

Hvis ikke udbedringen af manglerne er påbegyndt inden for den frist, der er fastsat i garantiordningens kendelse og afsluttet i rimelig tid herefter, og dette i øvrigt ikke skyldes forhold hos kunden eller en aftale med kunden, vil kendelsen blive efterkommet ved, at garantiudvalget foranstalter manglen udbedret af et andet af Skiltebranchen i Danmarks medlemmer.

Garantiordningen betaler for mangelens udbedring mod regres over for det oprindeligt udførende medlem.

Udbedres manglen af andre end det af garantiudvalget udpegede medlem, dækker garantiordningen ingen del af udgiften.

§ 7. AFVISNING AF KLAGE

Garantiordningen skal afvise klagen, såfremt denne ikke skriftligt har været forelagt den udførende skiltevirksomhed.

Garantiordningen kan afvise en klage, hvis arbejdet ikke findes mangelfuldt.

Garantiordningen kan afvise klagen, såfremt kunden ikke overholder den i § 5 anførte frist på to måneder, og/eller fristoverskridelsen medfører væsentlig forøgelse af omkostningerne ved mangelens udbedring.

Afvises klagen, er garantiordningen ikke part i en evt. rets- eller voldgiftssag om det pågældende arbejde. Hvis der i en sådan sag mod et medlem af Skiltebranchen i Danmark statueres ansvar, dækker garantiordningen efter gældende regler - dog under forudsætning af, at garantiordningen kan godkende såvel udbedringsudgift som udbedringsmetode, jf. § 5 og 6 ovenfor.

§ 8. ANKE

Garantiudvalgets afgørelser om udbedring, omkostninger herved og afgørelser om størrelsen af de udgifter, der påføres et medlem af Skiltebranchen i Danmark, kan af medlemmet påklages til Skiltebranchen i Danmarks bestyrelse. Denne afgørelse er kunden uvedkommende.

Er et medlem af Skiltebranchen i Danmark ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, eller opstår der i øvrigt uoverensstemmelser mellem garantiordningen og et medlem, kan en sådan tvist afgøres ved voldgift.

Hver af parterne udpeger en voldgiftsmand. Disse udpeger i fællesskab en opmand, som skal være jurist. Kan parterne ikke opnå enighed om udpegning af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Voldgiftsretten fastsætter selv sine regler under hensyn til det ønskelige i at opnå en så hurtig afgørelse som muligt.

§ 9. EKSKLUSION

Et medlem af Skiltebranchen i Danmark kan ekskluderes af garantiordningen og af Skiltebranchen i Danmark efter vedtægternes bestemmelse herom, såfremt medlemmet belaster garantiordningen med tab, som ikke omgående inddækkes.

Et medlem kan ligeledes ekskluderes, såfremt medlemmet gør sig skyldig i en sådan adfærd, at han ikke med rimelighed kan fordre at forblive medlem af garantiordningen og Skiltebranchen i Danmark.

§ 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Nærværende vedtægter kan ændres efter samme regler, som gælder for ændring af vedtægterne for Skiltebranchen i Danmark.

--o0o--

Således vedtaget på Skiltebranchen i Danmarks generalforsamling lørdag den 10. marts 2001 i Horsens.