Salgs- og leveringsbetingelser for Claus Skilte og Reklame

Opdateret den 1.10 2016

 

Indhold

 1. Tilbud og aftale
 2. Pris
 3. Levering
 4. Betaling
 5. Ejendomsret, ophavsret m.v.
 6. Forsinkelse
 7. Mangler
 8. Ansvar
 9.  begrænset ansvar
 10. Underleverandører
 11. Periodiske udgivelser
 12. Købeloven
 13. garanti

 

 

Almindelig del

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestillerenen og Claus Skilte og reklame i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. Tilbud og aftale

1.1 Tilbud er bindende for Claus Skilte og reklame i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2 Aftale er indgået, når bestillerenens accept er modtaget af Claus Skilte og reklame, enten mundtligt, skriftligt eller pr. mail.

1.3 I de tilfælde hvor Claus Skilte og reklame fremsender skriftlig ordrebekræftelse, er denne gældende. Bestilleren har pligt til straks og uden ophold, at gøre indsigelse såfremt der er uoverensstemmelse mellem det bestilte og det bekræftede. Gøres der ikke indsigelse er den fremsendte ordrebekræftelse bindende for såvel bestilleren som Claus Skilte og reklame.

1.4 Det er til enhver tid bestillerens ansvar at læse grundig korrektur inden godkendelse, og efter bestillerens godkendelse af layout kan Claus Skilte og reklame ikke stilles til ansvar for fejl, som ikke er rettet i fremsendt korrektur/ordrebekræftelse.

Der gøres opmærksom på at alle fremsendte layouts, korrekturer med mere, kun er en vejledende indikation, hvorfor størrelser, farver med mere kan afvige fra det fremsendte,

korrekte farver altid skal godkendes inden produktion, jf. Pkt 9.2 med mindre andet aftales

1.5 Tilbuddet er betinget af og afgivet under forbehold for:

 • at de i tilbudsfasen ønskede materialer fortsat er tilgængelige og at de i tilbudsfasen forventede produktionsprocessen fortsat er til rådighed hos Claus Skilte og reklame
 • at bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
 • at det af bestillerenen evt. fremsendte materiale kommer til aftalte tid og svarer til det, som i tilbuddet er blevet forudsat af Claus Skilte og reklame.

1.6 Eventuelle udvidelser eller ændringer af leverancen faktureres billigst muligt efter regning med mindre andet skriftligt er aftalt og behørigt bekræftet.

1.7 Hvis bestilleren på trods af den indgåede aftale vælger at annullere en allerede igangsat ordre, er bestilleren pligtig til at betale for allerede medgået tid samt de materialer som er hjembestilt og evt. delvist eller helt forarbejdet.

1.8 Claus Skilte og reklame kan til enhver tid stoppe produktionen og/eller annullere en allerede bekræftet ordre, såfremt bestillerenen har et

uafklaret økonomisk mellemværende eller på anden måde har misligholdt sin betalings forpligtigelse over for Claus Skilte og reklame.
Claus Skilte og reklame er på ingen måde ansvarlig for et sådant produktions stop eller annullering.

1.9. Claus Skilte og reklame forbeholder sig retten til, med mindre andet skriftligt er aftalt, at anvende ethvert fremstillet produkt i sin markedsføring.

2. Pris

2.1.  Alle priser er altid eksklusiv moms og i Danske kroner.

2.2. Alle priser er altid eksklusiv eventuel afrensnings af gl. reklame med mindre andet er aftalt.

2.3. Alle priser er angivet eksklusiv forsendelse, transport, emballage, miljøtillæg, montage/opsætning, med mindre andet udtrykkeligt er anført.

2.4. Faktura fremsendes elektronisk pr. mail eller EAN. Såfremt bestilleren kræver faktura sendt pr. post er Claus Skilte og reklame berettiget til at tillægges et fakturerings gebyr.

2.5 Fremsætter bestilleren krav om fakturering i specifikke nationale eller udenlandske systemer, der medfører ekstra omkostninger for Claus Skilte og reklame, er denne berettiget til at opkræve beløbet hos bestilleren.

2.6.  Har bestilleren anmodet Claus Skilte og reklame om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, forslag, skitser, layout, rentegning, tekstforslag, farveprøver, prøvetryk, værktøj m.m., er Claus Skilte og reklame berettiget til at få dette arbejde betalt.

2.7.  Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Claus Skilte og reklame berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.8..  Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestillerenen berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.9.  Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Claus Skilte og reklame forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.10. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Claus Skilte og reklame berettiget til at kræve betaling for:

 • Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestillerenen har givet Claus Skilte og reklame, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
 • Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestillerenen efter aftalens indgåelse.
 • Ønsker bestillerenen, og påtager Claus Skilte og reklame sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er Claus Skilte og reklames, betaler bestillerenen vederlag herfor ud over den aftalte pris.
 • Ekstraarbejde som følge af at bestillerenen rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
 • Ekstraarbejde som følge af at bestillerenen foretager flere end 1 korrekturer eller flere end aftalt i tilbud
 • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerenens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
 • Ekstraarbejde som eksempelvis en eksisterende dekoration, der skal fjernes før montage kan påbegyndes, vil blive faktureret på aktuelt timeforbrug , med mindre andet er aftalt, og kan forsinke leverancen jf. pkt. 3.2
 • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerenens forhold. eller som følge af ventetid, forsinkelser eller manglende rengøring, af bestillerens biler, facader, vinduer, skilte m.m.

3. Levering/opsætning/montage

3.1.  (Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold ) finder levering sted på den med bestillerenen aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Claus Skilte og reklames arbejde er færdigt.
3.2. Forsinkes eller forhindres levering (på grund af nogen af de i pkt. 8.1. og 8.8) nævnte omstændigheder eller bestillerenens handling eller undladelse, har Claus Skilte og reklame ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Claus Skilte og reklames forpligtelser fordyres for Claus Skilte og reklame, er Claus Skilte og reklame dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestillerenen erklærer at ville skadesløs holde Claus Skilte og reklame ved betaling af den af Claus Skilte og reklame beregnede merpris.

3.3 Forlænges monteringstiden eller afbrydes montagen af årsager som Claus Skilte og reklame er uden ansvar for, hæfter bestilleren for den tid arbejdet ligger stille, ligesom bestilleren hæfter for alt ekstraarbejde og alle ekstraudgifter for Claus Skilte og reklames personale samt omkostninger ved eventuelle ekstrarejser.

3.4., Med mindre andet er skriftligt er aftalt sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om Claus Skilte og reklame afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici.

3.5 Tjek altid varen for transportskader ved modtagelsen samt, at alle varer ifølge ordreren er leveret. Varer som forlader Claus Skilte og reklame er altid emballeret forsvarligt og uden skader, på såvel varen som på emballagen.

3.6 Såfremt der alligevel er opstået skader på emballagen eller godset ved varemodtagelsen, skal der straks og uden ophold gøres opmærksom på dette, til såvel transportør som leverede godset som til Claus Skilte og reklame. Såfremt der ikke er gjort notat på udleveringsfragtbrevet og chaufføren der leverede godset har kvitteret på fragtbrevet for sin accept heraf, bortfalder enhver reklamationsret over beskadiget eller manglende gods.

3.7 Alle Montageopgaver er altid eksklusiv. el- og datatilslutning og eksklusiv. leje af lift, stillads eller andet materiel

4. Betaling

4.1. Betalingsbetingelser er med mindre andet er aftalt netto kontant 8 dage fra faktura dato.

4.2.  Såfremt der ikke betales til forfaldstid  kan Claus Skilte og reklame opkræve et rykkergebyr og er berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarenter svarende til 2% pr. påbegyndt måned af de til enhver tid skyldige beløb.

4.3.  På Claus Skilte og reklames anmodning er bestillerenen til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Claus Skilte og reklame forpligtet til at friholde bestillerenen for enhver udgift forbundet hermed.

4.4.  Er bestillerenens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Claus Skilte og reklame berettiget til delvis fakturering.

4.5 Såfremt betalingsfristen overskrides, giver det Claus Skilte og reklame ret til uden ophold og uden varsel at afhente de producerede og/eller leverede varer i henhold til pkt 5.4, hos bestilleren, dennes kunde, eller hvor de måtte befinde sig.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1.  Claus Skilte og reklames skitser, layout, rentegning, tekstforslag, o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Claus Skilte og reklame og må ikke uden Claus Skilte og reklames godkendelse overlades eller overdrages til tredjemand.

5.2. Hvad Claus Skilte og reklame har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, reproduktions- og trykmedia såsom film, værktøjer, stanse- og prægeværktøj samt de hos Claus Skilte og reklame elektronisk lagrede materialer som logoer, designs, tekster, billedmotiver m.m. til brug for leverancen, er Claus Skilte og reklames ejendom. Dette gælder, uanset om det bilvejetragte er særskilt faktureret.

5.3. Claus Skilte og reklame forpligtiger sig ikke til at opbevare ovenstående i henhold til pkt. 5.2, og det opbevares kun efter aftale herom.

5.4. Ejendomsretten over ordreaftalens produkter forbliver hos Claus Skilte og reklames, indtil hele fakturabeløbet samt eventuelle påløbne renter, omkostninger m.v. er helt og fuldt indbetalt.

6. Forsinkelse
Indtræder forsinkelse, er bestillerenen med det af pkt. 3.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse skriftligt har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler
7.1. Claus Skilte og reklame har intet ansvar for fejl, som bestillerenen ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

7.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestillerenen til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.2.1 Der tages af produktions tekniske grunde forbehold over for svingninger i trykfarvenuancer. Svingninger i trykfarvenuancen giver ikke grundlag for krav om prisreduktion eller hævning af aftalen. Der gøres opmærksom på, at farver optræder forskelligt alt efter den valgte baggrund, jf. pkt. 9.2.

7.3.  Claus Skilte og reklame har ret til en mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Claus Skilte og reklame, har Claus Skilte og reklame ret til en rimelig mer- eller mindre levering ud over 10% af aftalt oplag.

7.4.  Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestillerenen pligtig til straks, uden grundet ophold, at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestillerenen senere end 5 dage fra levering, mister bestillerenen adgang til at gøre manglen gældende. Claus Skilte og reklame er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.5.  Claus Skilte og reklame hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestillerenen selv tilvejebringer materialer eller andet til leverancen.

7.6 Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare.

7.7. Claus Skilte og reklame er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestillerenen ikke skriftligt har givet Claus Skilte og reklame nøjagtig instruktion om disses placering.

7.8. Formatafvigelser er tilladelige, når de ikke overstiger +/- 1%.

7.9. Mindre afvigelser i kvalitet, farve etc. samt små sorterings- og aftællingsfejl er tilladelige, jf. pkt. 9.2.

8. Ansvar
8.1. I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har Claus Skilte og reklame intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Claus Skilte og reklame ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner, uheld på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.1.1 Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

8.2.  Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til Claus Skilte og reklames forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3.  I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Claus Skilte og reklame ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerenens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt.  8.1

8.4. Claus Skilte og reklame er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Claus Skilte og reklame er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerenens kontrol af de leverede produkter. Claus Skilte og reklame er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerenens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/ etiketters med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Claus Skilte og reklames side er handlet med grov uagtsomhed. Claus Skilte og reklame hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at Claus Skilte og reklame i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Claus Skilte og reklames ansvar, er bestillerenen pligtig at holde Claus Skilte og reklame skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5 Claus Skilte og reklame vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v, der overstiger varens værdi, og i tilfælde af at der sker rettidig, berettiget reklamation og hvor varen er behæftet med mangler, som jævnfør salgs- og leveringsbetingelser berettiger til afhjælpning eller erstatning, må bestilleren tåle Claus Skilte og reklames mulighed for afhjælpning.

8.6.  Claus Skilte og reklame har intet ansvar for bestillerenens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn  og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Claus Skilte og reklame sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af  tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestillerenen Claus Skilte og reklame skadesløs for et sådant ansvar.

8.7.  Claus Skilte og reklame har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er Claus Skilte og reklames, men som er overladt denne af bestillerenen med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, Claus Skilte og reklame har udført, jf. pkt. 2.5. og 2.6 Bestillerenen må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

8.8 Ved montage arbejde påhviler det bestilleren at sørge for følgende

8.8.1 Kørefast, jævnt underlag, og at bygninger, lokaler, fundamenter, facader, vinduer og lignende hvor montagen skal foretages, er parate og befinder sig i en tilstand, der muliggør øjeblikkelig montage, Såfremt dette ikke er tilfældet, vil det blive udført for bestillerens regning.

8.8.2 at der ved montering i jord, der kræver gravearbejde/støbning af fundament, at undersøge at jordbunds forhold er egnet for dette.

8.8.3 At fremskaffe alle fornødne tilladelser, ledningsoplysninger tegninger med mere fra myndigheder og andre.

8.8.4 Alt montage/arbejde udføres på bestillerens risiko og risici og Claus Skilte og reklame kan ikke drages til ansvar for skade udført efter bestillerens anvisninger på bestillerens eller tredjemands ejendom.

8.8.5 at afholde eventuelle udgifter til El, data, kraft, vand, varme m.v.

8.8.6  at biler der skal monteres med foliedekoration, leveres rengjorte, nyvaskede uden voks og parate til øjeblikkelig montage, såfremt dette ikke er tilfældet, vil det blive udført for bestillerens regning.

8.8.7 at montagestedet og eventuelt materialer er behørigt forsikret mod tyveri, brand, hærværk og andet i forhold til parternes hændelig undergang eller beskadigelse. Såfremt sådan skade skulle indtræffe uden at være dækket af nogen af bestillerens eller tredjemands tegnet forsikring er bestilleren derfor pligtig til at erstatte Claus Skilte og reklames udgifter til reparation/genanskaffelse af de på montagestedet beskadigede materialer, også selv om leveringen endnu ikke er sket.

8.9 Claus Skilte og reklame er ikke ansvarlig for de bygningsmæssige forhold på leveringsstedet, herunder ej for bygningers/facaders indretning, anvendelighed, egnethed og lovlighed, ligesom Claus Skilte og reklame ikke er ansvarlig for at de nødvendige installationer er til stede. Da Claus Skilte og reklame ikke har mulighed for at bedømme forholdene på monteringstedet har Claus Skilte og reklame kun ansvar for beregninger vedrørende de leverede varer.

8.10 Al ejendom tilhørende bestilleren, som ønskes bearbejdet, eller på anden måde befinder sig hos Claus Skilte og reklame, henstår for bestillerens egen risiko og risici.

9. Begrænset ansvar
9.1 Folie dekoration, Folieindpakning og montage af solfilm i biler

9.1.1 Fraskriver Claus Skilte og reklame sig ethvert ansvar, hvis lister, håndtag, eller andre løsdele går i stykker under montering.

9.1.2 Ved montering på ny/omlakerede dele er det til enhver tid bestillerens ansvar at lakClaus Skilte og reklames anvisninger om gennemhærdningstid overholdes.

9.1.3 Claus Skilte og reklame hæfter ikke for lak-skader som sker ved montage/afmontering af folie.

9.1.4 Claus Skilte og reklame fraskriver sig ethvert ansvar ved ikke kaskoforsikrede køretøjer og u-indregistrerede biler, som måtte være i Claus Skilte og reklames varetægt under montering.

9.1.5 Claus Skilte og reklame fraskriver sig et hvert ansvar over for produktet, såfremt service, vaske anvisninger eller vedligeholdelse
ikke er overholdt i henhold til Claus Skilte og reklames anvisninger.

9.2. Der gøres opmærksom på, at alle farver falmer over tid, og optræder forskelligt alt efter de valgte materialer, produktionsmetode og produktions maskiner, hvorfor der altid af produktions tekniske grunde tages forbehold for følgende:

 • Produktions tekniske svingninger i farvenuancer
 • Specielt ved genbestilling, reparationer af eksisterende dekoration med mere, kan større eller mindre farveafvigelser forekomme.
  Hvorfor svingninger i farvenuancen ikke giver grundlag for krav om prisreduktion eller hævning af aftalen.

9.2.1 Er det derfor et krav fra bestillerens side om en specifik farve på et valgt materiale, kan der mod betaling produceres en farveprøve eller et prøvetryk.

9.3 Selvklæbende materiale har i dag kendte som ukendte anvendelsesmuligheder, hvorfor bestilleren selv må afgøre om et materiale er egnet til formålet, og risikoen er helt og holdent bestillerens.

10. Underleverandører
Claus Skilte og reklame er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføres hos underleverandører.

11. Periodiske udgivelser
Hvis der med bestillerenen af periodiske udgivelser ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsleveringer og 6 måneder for uge- og 14 dages leveringer.

12. Købeloven
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

13. Garanti
I henhold SkilteBranchens Garantiordning, som dækker alle medlemmer af Skiltebranchen i Danmark, er alt af Claus Skilte og reklames udførte arbejde omfattet og dækket af garantiordningen.